பாடகர்குழாம்

பாடகர்குழாமின் ஒன்றுகூடல் 2015

 X4A2234சிறப்புற நடைபெற்ற பாடகர் குழாமினரின் ஒன்றுகூடல் 

பாடகர்குழாம்_2015

  1. Korleder: Francis Arulanantham
  2. Nestleder: Camilla James
  3. Referatskribent: Camilla James (foreløpig)
  4. Økonomiansvarlig: Roxicca Thirumeny
  5. Sangansvarlig: Nathan Christopher

பாடகர்குழாம்_2016

  1. Korleder: Michael Sebastian
  2. Nestleder: Camilla James
  3. Referatskribent: Roxicca Thirumeny
  4. Økonomiansvarlig: Ashley George
  5. Sangansvarlig: Nathan Christopher