இளைஞர் ஒன்றியம்

TUK styret 2016

Leder - Piarina Reginold
Nestleder - Merin Vastiampillai
Kasserer - Patrick Josephmary
Sekretær - Stefan Jacob
Styremedlem - Jenifer Anthonipillai
Styremedlem - Kevin Alfred
Vara styremedlem - Melvin Uthayaseelan

TUK består av 7 styremedlemmer og 30 medlemmer.

 

TUK på tur til Eikeli

Clipboard07Tamilske unge katolikker har nå fungert som et ungdomslag i 25år.

25 ஆவது வருட நிறைவு

25year

1990 ஆம் ஆண்டு எமது கத்தோலிக்க தமிழ் இளைஞர் ஒன்றியம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இந்தவருடம் தனது 25 வருடத்தை பூர்த்தி செய்வதையிட்டு பெரு மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். எமது ஒன்றியத்தின் வளர்ச்சிக்காக உழைத்த அனைவரையும் நினைவு கூரும் இவ்வேளையில் அவர்களுக்கு எமது நன்றிகளையும் தெருவித்துக்கொள்கிறோம்.

TUK medlemmer-2014

Abinaya Philip (leder)
Kevin Alfred (nestleder)
Evan Uthayaseelan (sekretær)
Ashwin S. Rajeswaran (kasserer)
Piarina Reginold (styremedlem)
Ashly Georgemanisegaran (varamedlem)