சிறுவர் பாடகர் குழாம்

காலாண்டுக்குரிய பாடல் பயிற்சி விபரங்கள் (சிறுவர் பாடகர்குழாம்)

காலம் நேரம் இடம்
10.04.15      1800 - 1945      St. Johannes Menighet(Bredtvet kirke)     
17.04.15 1800 - 1945 St. Johannes Menighet(Bredtvet kirke)
08.05.15 1800 - 1945 St. Johannes Menighet(Bredtvet kirke)
15.05.15 1800 - 1945 St. Johannes Menighet(Bredtvet kirke)
12.06.15 1800 - 1945 St. Johannes Menighet(Bredtvet kirke)
19.06.15 1800 - 1945 St. Johannes Menighet(Bredtvet kirke)

சிறுவர் பாடகர்குழாம் அங்கத்தினர்

ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்: கிறகரி ஜீன்மேரி
மேரி ஷர்மிளா லடிஸ்லோஸ்