உரோமைக்கும் உலகுக்கும் தாயும் தலைமையுமாகிய கோவில்

rome church