வழிபாடுகள்

தவக்கால & புனித வார வழிபாடுகள் - 2017

 
தவக்கால & புனித வார வழிபாடுகள் - 2017

01.03.2017 Kl. 19:00 – விபூதிப்புதன்
10.03.2017 Kl. 18:45 – தவக்காலத் தியானம்
12.03.2017 kl. 17:00 – செபமாலையுடன் ஞாயிறு திருப்பலி
17.03.2017 Kl. 18:45 – தவக்காலத் தியானம்
19.03.2017 kl. 17:00 – செபமாலையுடன் ஞாயிறு திருப்பலி
24.03.2017 Kl. 18:45 – தவக்காலத் தியானம்
26.03.2017 kl. 17:00 – செபமாலையுடன் ஞாயிறு திருப்பலி
31.03.2017 Kl. 18:45 – தவக்காலத் தியானம்
02.04.2017 kl. 17:00 – செபமாலையுடன் ஞாயிறு திருப்பலி
07.04.2017 Kl. 18:45 – தவக்காலத் தியானம்
09.04.2017 Kl. 17:00 – குருத்து ஞாயிறு
10.04.2017 Kl. 18:30 – இளையோர் கருத்தமர்வு
12.04.2017 Kl. 19:00 – வளர்ந்தோர் கருத்தமர்வு
13.04.2017 Kl. 15:30 – புனித வியாழன்
13.04.2017 Kl. 20:00 – புனித வியாழன் நற்கருணை ஆராதனை
14.04.2017 Kl. 09:00 – பெரிய வெள்ளி
15.04.2017 Kl. 17:30 – திருவிழிப்புச் சனி
16.04.2017 Kl. 17:00 – செபமாலையுடன் உயிர்ப்பு ஞாயிறு திருப்பலி
17.04.2017 Kl. --:-- - CATWAS-ஒன்றுகூடல்

தமிழ் கத்தோலிக்க வழிபாடுகள்

தமிழ் கத்தோலிக்க வழிபாடுகள் (வழிபாட்டு விபரம்) Tamil Sjelesorg Oslo –Norge

வழிபாட்டு பொறுப்புகள்

 

02.09.2015    29.05.2015
 valipadu aug    viparankal