யாத்திரைகள்

யாத்திரை சுற்றுலா-2016

pilgrimஇம்முறை ஆன்மீகப்பணியகத்தால் முன்னெடுக்கப்படும் யாத்திரை மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது , சுற்றுலா பற்றிய விபரங்கள் தொடர்புகள்: ஆன்மீகஇயக்குனர்

மரியாஹோல்ம் திருயாத்திரை - 2015