தூய கார்மேல் அன்னை

Our lady of mount carmelOur lady of Mount Carmel

"தூயகார்மேல்அன்னை"அல்லது"தூயகார்மேல்மலைஅன்னை"அல்லது

"புனிதஉத்தரியமாதாஎன்பது கார்மேல்சபையின்பாதுகாவலராகிய, இயேசுகிறிஸ்துவின் தாயான தூய கன்னிமரியாளுக்கு அளிக்கப்படும் பெயராகும்.

 கார்மேல் சபையின் முதல்உறுப்பினர்கள் 12 முதல் 13ம் நூற்றாண்டுவரை

புனிதபூமியில் உள்ள கார்மேல் மலையில் வனத்துறவிகளாகவாழ்ந்தனர். தங்களின் துறவு இல்லத்தருகில் ஒருகோவிலை மரியாளின் பெயரில் கட்டினர். அக்காலவழக்கப்படி அக்கோவில் இருந்த இடத்தின் பெயராலேயே மரியாளுக்கு கார்மேல் அன்னை என்னும் பெயர் வழங்கலாயிற்று.

15ம்நூற்றாண்டில்மரியாளின் உத்தரியம் என்னும் அருளிக்கத்தின்பக்தி பரவதுவங்கியதுமரியாளே உத்தரியத்தை சீமோன்ஸ்தோக் என்னும் கார்மேல்சபை

புனிதருக்கு ஒருகாட்சியில்அளித்ததாகநம்பப்படுகின்றது.

16 ஜூலை கத்தோலிக்கதிருச்சபையில் கார்மேல்அன்னையின்விழாநாள் மற்றும்

கார்மேல்உத்தரியதிருவிழாவாகும்.தூயகார்மேல்அன்னை,சிலிநாட்டின்பாதுகாவலிஆவார்இவ்விழாவானதுகார்மேல்சபையினரின் அதிமுக்கியமான விழாவாகும். கார்மேல்சபையினர் இந்த பெயரைத்தெரிந்துகொள்ள முக்கியமான ஒரு காரணம் உண்டுகார்மேல்மலையிலே புனிதகன்னிமரியாளுக்குத் தோத்திரமாக முதல்ஆலயம்அர்ப்பணிக்கபட்டதுஅன்னைபரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் முன்னரேஅந்த ஆலயம் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.

எபிரேயமொழியில் "கார்மேல்" என்றசொல்லுக்கு "தோட்டம்" என்பதுபொருள். பாலஸ்தீன நாட்டில் ஹைபாவளைகுடாவில்,1800 அடி உயரத்திலிருக்கும்

தோட்டத்தில்தான் பழைய ஆகமத்தில் இறைவாக்கினர் எலியா தங்கி தன்

செபத்தில்நாட்களைகழித்தார். 12ம்நூற்றாண்டில் வனத்துறவியர் சிலர் இதே 

ஜூலை16,1251ல்கார்மேல்சபையின் பெரியதலைவரான புனிதசீமோன்ஸ்தோக்

என்பவருக்கு இங்கிலாந்திலுள்ள கேம்பிரிட்ஜ் என்னுமிடத்தில் தேவதாய் 

காட்சிகொடுத்தாள் என்பது ஐதீகம்இவருக்கு,அன்னைமரியாள் உத்தரியம்

அணிந்து கொண்டு வந்து காட்சி கொடுத்துஉத்தரியபக்தியை இவ்வுலகில் பரப்பும்படியாக கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில்இன்றும் அப்பக்தி பரப்பப்பட்டு பலன் 

அடையப்படுகின்றதுநம் பரலோக அன்னை உத்தரியத்தைக்கண்பித்தாள்.

அந்த உத்தரியத்தைத்தரித்திருக்கும் அனைவருக்கும் பரலோககொடைகளையும் 

தனது பாதுகாப்பையும் அளிப்பதாக அன்னை உறுதி கூறினாள்.வெறுமனே 

உத்தரியத்தைத்தரித்தால் போதாது. உண்மையானகிறிஸ்தவவாழ்வுவாழவேண்டும். உத்தரியத்தை மக்களுக்கு அளிக்க அதிகாரம் பெற்ற ஒரு குரு, உத்தரியத்தை அவர்களுக்கு அளிக்கவேண்டும்.

செபம் :

அன்பேஉருவானதெய்வமே!மாட்சி மிகுந்த எம் கார்மேல் அன்னையின் வேண்டுதலால்எங்களுக்கு எந்நாளும்உதவியாய்வாரும். புனிதகார்மேல் சபையிலுள்ள ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதியும். அவர்களோடிணைந்துநாங்களும் என்றென்றும்கடவுளின் மலைக்கு வந்து

சேரும்வரமருளும். ஆமென்