ஒன்றுகூடல்

2015-catwas

 X4A1039கத்தோலிக்க தமிழர் நலன்புரி மன்றத்தினால் நடாத்தப்பட்ட 
வருடாந்த ஒன்றுகூடலும் 6 ஆவது வருட அதிஸ்டலாபச்சீட்டும

அதிஸ்ட இலாப சீட்டு 2015

catwas logoகத்தோலிக்க தமிழர் நலன்புரி மன்றத்தினால் நடாத்தப்பட்ட
”துன் புறும் எம் உறவுகளின் துயர் துடைக்க .. ”

CATWAS-ஒன்றுகூடல் 2015

06.april.2015 திங்கள் அன்று மாலை 16:00 மணிக்கு
இடம்: St Johan­nes menig­het, Bred­tvet kirke