திருவருகைக்கால வேதாகம வினாவிடை 2016

வேதாகம வினாவிடை 2016 - 2017- நான்காம் வாரம்

julequtz4திருவருகைக்கால வேதாகம வினாவிடை 2016  –  2017 - நான்காம் வாரம்

Advent Quiz 2016 – 2017 - 4. Uke

வேதாகம வினாவிடை 2016 - 2017- மூன்றாம் வாரம்

julequtz3திருவருகைக்கால வேதாகம வினாவிடை 2016  –  2017 - மூன்றாம் வாரம்

Advent Quiz 2016 – 2017 - 3. Uke

வேதாகம வினாவிடை 2016 - 2017- இரண்டாம் வாரம்

julequtz2திருவருகைக்கால வேதாகம வினாவிடை 2016  –  2017 - இரண்டாம்  வாரம்

Advent Quiz 2016 – 2017 - 2. Uke

வேதாகம வினாவிடை 2016 - 2017- முதலாம் வாரம்

julequtz1திருவருகைக்கால வேதாகம வினாவிடை 2016  –  2017 - முதலாம் வாரம்

Advent Quiz 2016 – 2017 - 1. Uke