படங்கள்

நத்தார் திருப்பலி 2015

 X4A359124.12.2015 அன்று Bredvet kirke இல்  நடைபெற்ற நத்தார் சிறப்புத்திருப்பலி 

நலன்புரி மன்றத்தின் ஒன்றுகூடல்-2012

IMG_1818