பரிசுத்தவாரம்-2016

புனித வார படங்கள்

பெரிய வெள்ளி 

பெரிய வியாழன் 

குருத்து ஞாயிறு