கருத்தமர்வு

கருத்தமர்வு!!

20150331 155359செவ்வாய்(31.03.2015)-மதியம் 14.00-17.00
இளையோர்,மறைக்கல்வி மாணவர்கள்,பீடப்பணியாளர்கள்

கருத்தமர்வு!

20150330 19241330.03.2015 திங்கள் மாலை 19.00-21.00
பணியகத்தின் அனைத்து பக்திசபைகளும்,பணியாளர்களும்