செபங்கள்

காட்டுக
தலைப்பு படிப்புகள்
✠ திருத்தந்தை புனித இரண்டாம் ஜான் பவுல் ✠ 0
✠ புனித லூக்கா ✠ 0
✠ புனிதர் இருபத்திமூன்றாம் யோவான் ✠ (St. John XXIII) 7
✠ புனிதர் வின்சென்ட் தே பவுல் ✠ (St. Vincent de Paul) 6
✠ புனித ஃபவுஸ்டினா ✠ (St. Faustina Kowalska) கன்னியர் 7
✠ புனித அசிசி ஃபிரான்சிஸ் ✠ (St. Francis of Assisi) 7
செபமாலை மாதாவின் புகழ் மாலை : 22
"செபமாலையின் ரகசியம் " 20
✠ புனிதர்கள் மிக்கேல் ~ ரபேல் ~ கபிரியேல் ✠ 13
இயேசுவின் ஐந்து காய வரம்பெற்ற, உடல் அழியா வரம்பெற்ற , அற்புத புனிதர் 20
✠ புனித மத்தேயு ✠ 8
✠ லிசியே நகரின் புனித தெரேசா ✠ (St. Thérèse of Lisieux) 31
மரியாவின் ஏழு வியாகுலங்கள் 34
(வியாகுல அன்னை) 25
✠ மரியாளின் பிறப்பு ✠ 17
மனத்தைக் கவர்ந்த அன்னை தெரேசாவின் வரிகள்: 24
✠புனித அன்னை தெரேசா ✠ 15
புனித ரோசலீனா 17
✠ புனித யேசுவின் தெரசாள் ✠ 14
புனித திருமுழுக்கு யோவானின் பாடுகள் நினைவு 14
✠ புனித அகஸ்டீன் (அகுஸ்தீன்) ✠ 16
✠ அரசியான புனித கன்னிமரியாள் ✠ ( Queenship of Mary ) 32
தூய கன்னி மரியாவின் விண்ணேற்பு 38
அசிசியின் புனித கிளாரா ( St. Clare of Assisi ) 27
✠ புனிதர் அல்ஃபோன்சா ✠ (St. Alphonsa Muttathupadathu) 47
✠ புனிதர் செபதேயுவின் மகன் யாக்கோபு ✠ (St. James, son of Zebedee) 28
✠ புனிதர் கிறிஸ்டோபர் ✠ (St. Christopher) 25
✠ புனிதர் பிரிட்ஜெட் ✠ (St. Bridget of Sweden) 19
✠ புனிதர் மகதலா மரியாள் ✠ 30
✠ புனிதர் லாரன்ஸ் ✠ 33