செபங்கள்

காட்டுக
தலைப்பு படிப்புகள்
தூய கன்னி மரியாவின் விண்ணேற்பு 4
அசிசியின் புனித கிளாரா ( St. Clare of Assisi ) 3
✠ புனிதர் அல்ஃபோன்சா ✠ (St. Alphonsa Muttathupadathu) 20
✠ புனிதர் செபதேயுவின் மகன் யாக்கோபு ✠ (St. James, son of Zebedee) 8
✠ புனிதர் கிறிஸ்டோபர் ✠ (St. Christopher) 9
✠ புனிதர் பிரிட்ஜெட் ✠ (St. Bridget of Sweden) 6
✠ புனிதர் மகதலா மரியாள் ✠ 12
✠ புனிதர் லாரன்ஸ் ✠ 14
✠ புனிதர் விக்டர் ✠ 9
✠ புனிதர் மார்கரெட் ✠ 10
✠ தூய கார்மேல் அன்னை ✠ ( Our lady of Mount Carmel ) 14
புனித பொனவந்தூர் 9
புனித மரியா கொரெற்றி 18
புனித தோமையார் (இந்தியாவின் திருத்தூதர், மறைசாட்சி) 16
புனித திருமுழுக்கு யோவான் 20
புனித அந்தோணியார் சுருபத்துக்கு முன் சொல்லும் ஜெபம் 64
கோடி அற்புதர் பதுவை புனித அந்தோனியார் வரலாறு 43
ஜூன் மாதம் இயேசுவின் திரு இதயத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது: 119
கல்லறை செபமும் திரு இரத்தப் பிரார்த்தனையும் 126
கல்லறை செபமும் திரு இரத்தப் பிரார்த்தனையும் 118
† தூய ஃபாத்திமா செபமாலை அன்னை † 320
வணக்கமாதம் 341
✠ புனிதர் டோமினிக் சாவியோ ✠ 323
✠ புனிதர் பிலிப் ✠ 329
புனித மாற்கு 311
✠ புனிதர் ஜார்ஜ் ✠ 299
✠ புனிதர் ஆக்னெஸ் ✠ (St. Agnes of Montepulciano) டொமினிக்கன் மட தலைவி (Dominican Priores) 270
✠ புனிதர் பெனடிக்ட் ஜோசஃப் லேபர் ✠ (St. Benedict Joseph Labre) 274
✠ புனிதர் தெரசா ✠ (St. Teresa of Los Andes) 270
புனித லூர்து நகரின் பெர்னதெத் 226