செபங்கள்

காட்டுக
தலைப்பு படிப்புகள்
✠ பியட்ரல்சினா நகரின் புனித பியோ ✠ ( St. Pio of Pietrelcina ) 1
✠ புனித மத்தேயு ✠ ( St. Matthew ) 2
வியாகுல அன்னை 1
✠ மரியாளின் பிறப்பு ✠ "தூயவர், பாவமற்றவர், மாசற்றவர்" 6
மனத்தைக் கவர்ந்த அன்னை தெரேசாவின் வரிகள் 8
✠புனித அன்னை தெரேசா ✠ 6
செப்டம்பர் மாதம் புனித வியாகுல அன்னைக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது 15
✠ புனித ரோசலீனா ✠ 12
✠புனித திருமுழுக்கு யோவானின் பாடுகள் நினைவு✠ 12
✠ புனித அகஸ்டீன் (அகுஸ்தீன்) ✠ 7
தூய கன்னி மரியாவின் விண்ணேற்பு 22
அசிசியின் புனித கிளாரா 17
தூய கார்மேல் அன்னை 18
புனித சுவக்கின், அன்னம்மாள் 10
புனித பொனவந்தூர் -(கர்தினல், ஆயர், மறைவல்லுநர்) 28
புனித மரியா கொரெற்றி St. Maria Goretti 25
புனித தோமையார் (இந்தியாவின் திருத்தூதர், மறைசாட்சி) 33
புனித அந்தோணியார் சுருபத்துக்கு முன் சொல்லும் ஜெபம் 81
கோடி அற்புதர் பதுவை புனித அந்தோனியார் வரலாறு 39
கல்லறை செபமும் திரு இரத்தப் பிரார்த்தனையும் 45
ஜூன் மாதம் இயேசுவின் திரு இதயத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது 44
புனித பிலிப்புநேரி-குரு, ஆரட்டரி போதகர் சபை நிறுவுனர் 34
✠ புனிதர் பங்க்ராஸ் ✠ 32
தூய ஃபாத்திமா செபமாலை அன்னை 56
புனிதர் டோமினிக் சாவியோ 40
புனிதர் பிலிப் 41
புனிதர் ஜார்ஜ் 37
புனிதரும் நற்செய்தியாளருமான புனித மாற்கு 42
திருக்காட்சியாளரும் கத்தோலிக்க புனிதரும் ஆன புனித மரி பெர்னதெத் சுபீரு 44
புனிதர் கடவுளின் ஜான் 46