செபங்கள்

காட்டுக
தலைப்பு படிப்புகள்
பாடகர்களின் பாதுகாவலி புனித செசீலியா 7
தூய கன்னிமரியாவை காணிக்கையாக அர்ப்பணித்தல் விழா 17
உத்தரிக்கிற ஆத்துமாக்களின் மன்றாட்டு மாலை 17
“கிறிஸ்துவோடு நாம் இறந்தோமாயின், அவரோடு வாழ்வோம் என்பதே நாம் கொண்டுள்ள நம்பிக்கை” 14
புனிதர் அனைவரின் பெருவிழா 12
✠ திருத்தந்தை புனித இரண்டாம் அருள் சின்னப்பர் ✠ ( யோவான் பவுல் ) 16
✠ புனித லூக்கா ✠ 15
✠ புனித அந்தியோக்கு இஞ்ஞாசியார் ✠ ஆயர், இரத்த சாட்சி மற்றும் திருச்சபையின் தந்தையர் 14
✠ புனித செபமாலை அன்னை ✠ 27
✠ புனித ஃபவுஸ்டினா ✠ கன்னியர் 13
✠ புனித ஃபவுஸ்டினா ✠ கன்னியர் 13
✠ புனித அசிசி ஃபிரான்சிஸ் ✠ 12
✠ குழந்தை இயேசுவின் சிறு மலராகிய புனித தெரேசம்மாள் ✠ 21
செபமாலை மாதாவின் புகழ் மாலை : 22
அக்டோபர் மாதம் புனித செபமாலை அன்னைக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது: 21
'வானம் திறந்திருப்பதையும் கடவுளின் தூதர்கள் மானிடமகன்மீது ஏறுவதையும் இறங்குவதையும் காண்பீர்கள் என உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்' (காண். யோவான் 1:47-51) 16
✠ பியட்ரல்சினா நகரின் புனித பியோ ✠ ( St. Pio of Pietrelcina ) 23
✠ புனித மத்தேயு ✠ ( St. Matthew ) 22
வியாகுல அன்னை 28
✠ மரியாளின் பிறப்பு ✠ "தூயவர், பாவமற்றவர், மாசற்றவர்" 30
மனத்தைக் கவர்ந்த அன்னை தெரேசாவின் வரிகள் 25
✠புனித அன்னை தெரேசா ✠ 23
செப்டம்பர் மாதம் புனித வியாகுல அன்னைக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது 31
✠ புனித ரோசலீனா ✠ 23
✠புனித திருமுழுக்கு யோவானின் பாடுகள் நினைவு✠ 24
✠ புனித அகஸ்டீன் (அகுஸ்தீன்) ✠ 19
தூய கன்னி மரியாவின் விண்ணேற்பு 36
அசிசியின் புனித கிளாரா 32
தூய கார்மேல் அன்னை 42
புனித சுவக்கின், அன்னம்மாள் 27