செபங்கள்

காட்டுக
தலைப்பு படிப்புகள்
புனித அந்தோணியார் சுருபத்துக்கு முன் சொல்லும் ஜெபம் 16
கோடி அற்புதர் பதுவை புனித அந்தோனியார் வரலாறு 10
ஜூன் மாதம் இயேசுவின் திரு இதயத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது: 92
கல்லறை செபமும் திரு இரத்தப் பிரார்த்தனையும் 94
கல்லறை செபமும் திரு இரத்தப் பிரார்த்தனையும் 89
† தூய ஃபாத்திமா செபமாலை அன்னை † 292
வணக்கமாதம் 314
✠ புனிதர் டோமினிக் சாவியோ ✠ 300
✠ புனிதர் பிலிப் ✠ 305
புனித மாற்கு 297
✠ புனிதர் ஜார்ஜ் ✠ 287
✠ புனிதர் ஆக்னெஸ் ✠ (St. Agnes of Montepulciano) டொமினிக்கன் மட தலைவி (Dominican Priores) 257
✠ புனிதர் பெனடிக்ட் ஜோசஃப் லேபர் ✠ (St. Benedict Joseph Labre) 262
✠ புனிதர் தெரசா ✠ (St. Teresa of Los Andes) 256
புனித லூர்து நகரின் பெர்னதெத் 216
St ஜான் நகரைச் சேர்ந்த அருளாளர் தாமஸ் 215
✠ புனிதர் ஸ்தனிஸ்லாஸ் ✠ 247
✠ புனித ரிச்சர்ட் ✠ 259
சிலுவையில் இயேசுவின் ஏழு இறுதி வார்த்தைகள் 366
சிலுவையை பற்றிய அரிய உண்மைகள் 344
உலகத் திருச்சபையின் பாதுகாவலர் - புனித யோசேப்பு 331
✠ புனிதர் கடவுளின் ஜான் ✠ 304
✠ புனிதர்கள் பெர்பெச்சுவா மற்றும் ஃபெலிஸிட்டா ✠ 310
✠ புனிதர் கொலெட் ✠ 303
புனித அகுஸ்தீனார் விரும்பி ஜெபித்த மன்றாட்டு 318
மரியாவின் ஏழு வியாகுலங்கள் 340
✠ புனித லூர்து அன்னை ✠ 325
✠ அருளாளர் அன்னி கேத்தரீன் எம்மேரிச் ✠ 325
✠ அருளாளர் ஒன்பதாம் பயஸ் ✠ (Blessed Pius IX) 337
✠ புனித அருளானந்தர் ✠ 338