செபங்கள்

காட்டுக
தலைப்பு படிப்புகள்
✠ திருத்தூதர் புனித பெலவேந்திரர்/அந்திரேயா ✠ 13
02.12.2018 19
09.12.2018 9
திருவருகைக்காலம் 40
கிறிஸ்து பிறப்பு விழா 19
பாடகர்களின் பாதுகாவலி புனித செசீலியா 15
✞ தூய கன்னிமரியாவை காணிக்கையாக அர்ப்பணித்தல் ✞ 13
✠ புனிதர் மார்ட்டின் ✠ 13
தூய இலாத்தரன் யோவான் முதன்மைப் பேராலயம் ~ நேர்ந்தளிப்பு 14
✠ புனிதர் செக்கரியா ✠ (St. Zechariah) குரு, இறைவாக்கினர், மரியாளின் பாதுகாவலர், பக்தர்: 24
✠ புனிதர் எலிசபெத் ✠ (St. Elizabeth) நன்னெறியாளர் - (Righteous) 20
உத்தரிக்கிற ஆத்துமாக்களின் மன்றாட்டு மாலை 27
† மரித்த விசுவாசிகள் அனைவரின் நினைவுவிழா † 41
† இறந்த விசுவாசிகள் அனைவரின் நினைவு நாள் † ( நவம்பர் 2 ) 26
புனிதர் அனைவரின் பெருவிழா 31
நவம்பர் மாதம் இறந்த விசுவாசிகள் அனைவரின் ஆன்மாவிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டது: 23
✠ புனிதர்கள் சீமோன் ~ யூதா ததேயு ✠ 19
✠ திருத்தந்தை புனித இரண்டாம் ஜான் பவுல் ✠ 25
✠ புனித லூக்கா ✠ 24
✠ புனிதர் இருபத்திமூன்றாம் யோவான் ✠ (St. John XXIII) 28
✠ புனிதர் வின்சென்ட் தே பவுல் ✠ (St. Vincent de Paul) 26
✠ புனித ஃபவுஸ்டினா ✠ (St. Faustina Kowalska) கன்னியர் 28
✠ புனித அசிசி ஃபிரான்சிஸ் ✠ (St. Francis of Assisi) 27
செபமாலை மாதாவின் புகழ் மாலை : 59
"செபமாலையின் ரகசியம் " 45
✠ புனிதர்கள் மிக்கேல் ~ ரபேல் ~ கபிரியேல் ✠ 36
இயேசுவின் ஐந்து காய வரம்பெற்ற, உடல் அழியா வரம்பெற்ற , அற்புத புனிதர் 50
✠ புனித மத்தேயு ✠ 27
✠ லிசியே நகரின் புனித தெரேசா ✠ (St. Thérèse of Lisieux) 55
மரியாவின் ஏழு வியாகுலங்கள் 60