செபமாலைத்தியானம்(ஒலி ஒளி வடிவம்)

மகிழ்சியின் மறையுண்மைகள்(திங்கள்-சனி)

ஒளியின் மறையுண்மைகள்(வியாழன்)

துக்கத்தின் மறையுண்மைகள்(செவ்வாய்-வெள்ளி)

மகிமையின் மறையுண்மைகள்(புதன்-ஞாயிறு)