திருவருகைக்கால வேதாகம வினாவிடை 2017

வேதாகம வினாவிடை 2017- நான்காம் வாரம்

julequtz4

 

வேதாகம வினாவிடை 2017- மூன்றாம் வாரம்

julequtz3

 

வேதாகம வினாவிடை 2017- இரண்டாம் வாரம்

julequtz2
வேதாகம வினாவிடை 2017- முதலாம் வாரம்

julequtz1