தமிழ் திருப்பலி (Fr.Jeyanthan)

1 வது ஞாயிறு - Bredtvet - Kl. 17:30
2 வது சனி - Trondheim - Kl.16:00
2 வது ஞாயிறு - Bredtvet - Kl.17:30 & Lillestrøm - Kl.19:00
3 வது ஞாயிறு - Tønsberg Kl.13:30 & Bredtvet - Kl.17:30
4 வது ஞாயிறு - Jessheim Kl.13:00 & Bredtvet - Kl.17:30
(5 வது ஞாயிறு - Bredtvet Kl.17:30)

August 2017 - July 2018 

valipadulist-

✠ புனிதர் பெனடிக்ட் ஜோசஃப் லேபர் ✠ (St. Benedict Joseph Labre)

✠ புனிதர் தெரசா ✠ (St. Teresa of Los Andes)

புனித லூர்து நகரின் பெர்னதெத்