• எதிர்வருபவை
   
   
  18.02.2018 (திருப்பலியின் பின்பு) 
  நிர்வாக உறுப்பினர் தேர்தல், அதன் பின் பொதுக்கூட்டம் 
  ________________________________

  14, மாசி – விபூதிப்புதன் திருப்பலி - 19:30
  16, 23, மாசி – தவக்காலத் தியான வழிபாடுகள் - 18:45
  9, 16, 23 பங்குனி – தவக்காலத் தியான வழிபாடுகள் - 18:45
  25, பங்குனி – குருத்து ஞாயிறு -- 17:00
  28, பங்குனி – புனித வியாழன் -- 15:30
  29, பங்குனி – புனித வியாழன் நற்கருணை ஆராதனை - 20:00
  30, பங்குனி – பெரிய வெள்ளி -- 09:00
  31, பங்குனி – திருவிழிப்புச் சனி -- 17:30
  1, சித்திரை – உயிர்ப்பு ஞாயிறு -- 17:30
 • 7X4A6813
 • 7X4A7828
 • 7X4A8749
 • 7X4A8390
 • MG 9030

 • 7X4A3998

தமிழ் திருப்பலி (Fr.Jeyanthan)

1 வது ஞாயிறு - Bredtvet - Kl. 17:30
2 வது சனி - Trondheim - Kl.16:00
2 வது ஞாயிறு - Bredtvet - Kl.17:30 & Lillestrøm - Kl.19:00
3 வது ஞாயிறு - Tønsberg Kl.13:30 & Bredtvet - Kl.17:30
4 வது ஞாயிறு - Jessheim Kl.13:00 & Bredtvet - Kl.17:30
(5 வது ஞாயிறு - Bredtvet Kl.17:30)

August 2017 - March 2018 

valipadulist-

வெள்ளி வழிபாடு

வெள்ளி மாலை 18:00 மணிக்கு திருப்பலியை தொடர்ந்து இறை இரக்க வழிபாடு இடம் பெறும்.

 

"அன்னைக்கு செபமாலை"

"அன்னைக்கு செபமாலை"

செபங்கள்

Pavens bønne­in­ten­sjo­ner for okto­ber 2013
Gene­rell inten­sjon:

At de som føler seg så knust av livet at de øns­ker å gjøre slutt på det, må for­nemme at Guds kjær­lig­het er nær.Misjons­in­ten­sjon:
At fei­rin­gen av Ver­dens­mi­sjons­da­gen må hjelpe alle kristne til å innse at vi ikke bare er mot­ta­gere, men for­kyn­nere av Guds ord.