தமிழ் திருப்பலி (Fr.Jeyanthan)

1 வது ஞாயிறு - Bredtvet - Kl. 17:30
2 வது சனி - Trondheim - Kl.16:00
2 வது ஞாயிறு - Bredtvet - Kl.17:30 & Lillestrøm - Kl.19:00
3 வது ஞாயிறு - Tønsberg Kl.13:30 & Bredtvet - Kl.17:30
4 வது ஞாயிறு - Jessheim Kl.13:00 & Bredtvet - Kl.17:30
(5 வது ஞாயிறு - Bredtvet Kl.17:30)

August 2017 - July 2018 

valipadulist-

வாழ்த்துக்கள்

Fr.jeyanthan

ஆன்மீக வழிகாட்டி அருட்தந்தை PACHCHECK, Paul Jeyanthan O.M.I, அவர்களை எமது பணியகத்தின் சார்பில் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம்.

ஆன்மீக வழிகாட்டி அருட்தந்தை Antonine Jeevendra Paul அவர்களை எமது பணியகத்தின் சார்பில் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம்.

 

ஒருவருடமாக எமது ஆன்மீக தேவைகளை நிறைவேற்றி இன்று தாய் மண்ணில் சேவை செய்வதற்காக சென்றுள்ள அருட்தந்தை விக்டர் ஜெயசிங்கம் அவர்களுக்கு எமது பணியகத்தின் சார்பில் நன்றியை தெருவித்துக்கொள்கிறோம்.