தமிழ் திருப்பலி (Fr.Jeyanthan)

1 வது ஞாயிறு - Bredtvet - Kl. 17:30
2 வது சனி - Trondheim - Kl.16:00
2 வது ஞாயிறு - Bredtvet - Kl.17:30 & Lillestrøm - Kl.19:00
3 வது ஞாயிறு - Tønsberg Kl.13:30 & Bredtvet - Kl.17:30
4 வது ஞாயிறு - Jessheim Kl.13:00 & Bredtvet - Kl.17:30
(5 வது ஞாயிறு - Bredtvet Kl.17:30)

August 2017 - July 2018 

valipadulist-

"அன்னைக்கு செபமாலை"

"அன்னைக்கு செபமாலை"

செபங்கள்

Pavens bønne­in­ten­sjo­ner for okto­ber 2013
Gene­rell inten­sjon:

At de som føler seg så knust av livet at de øns­ker å gjøre slutt på det, må for­nemme at Guds kjær­lig­het er nær.Misjons­in­ten­sjon:
At fei­rin­gen av Ver­dens­mi­sjons­da­gen må hjelpe alle kristne til å innse at vi ikke bare er mot­ta­gere, men for­kyn­nere av Guds ord.

மரியாளின் திருயாத்திரை -2013

mary12

மரியாளின் திருயாத்திரை 2013

நோர்வே தமிழ் கத்தோலிக்க ஆன்மீக பணியகத்தினால் அன்னை கன்னி மரியாளின் திருநாள்  ஆடி மாதம் 18ந் திகதி  கொடியேற்றப்பட்டு - 21ந் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை திருநாள் கொண்டாடப்பட்டது.